Lovforslag SKAT

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2015-16

folketinget2

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2015-16

Under “Høring” kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under “Folketingets hjemmeside” kan du finde Folketingets behandlinger af forslaget.

Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love
(Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land-for-land rapportering, skærpede ”colabøder”, genoptagelse for lagerbeskattede værdipapirer m.v., ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.)
Resumé / Høring

Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love
(Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af godgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe)
Resumé / Høring

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven
(
Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til ombudsmanden, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen mv.)
Resumé / Høring

Forslag til lov om ændring af lov om afgift på elektricitet, fusionsskatteloven og
selskabsskatteloven
(Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne
om skattefri spaltning, fradrag for livsforsikringsselskabers særlige
bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers
unoterede aktier, samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med
konkurs)
Resumé / Høring

L 150 – Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil
(Ændring af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, ændring af reglerne om udbetaling af eksportgodtgørelse, fastsættelse af brændstofforbruget for særligt store personbiler, nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader m.v).
Resumé / Høring 1 / Høring 2 / Folketingets hjemmeside

L 149 – Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven.
(Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger og skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre).
Resumé / Høring /Folketingets hjemmeside

L 124 – Lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven
(Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 123 – Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskat-ning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningslo-ven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, samt indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen)
Resumé / 1 .Høring / 2. høring / Folketingets hjemmeside

L 122 – Forslag om Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven
(Tiltag vedrørende inddrivelse i perioden til og med 2019, indsamling og anvendelse af visse oplysninger, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring samt nægtelse eller inddragelse af registreringen for moms og A-skat m.v. ved konkurskarantæne)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 99 – Forslag til Lov om ændring af toldloven, momsloven, opkrævningsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder
(Ændringer som følge af ny EU-toldkodeks)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 96 – Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
(Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 95 – Forslag til lov om ændring af ligningsloven
(Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

Lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven
(Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.)
Resumé / Høring

L 71 – Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og fusionsskatteloven
(Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 70 – Forslag til lov om ændring  af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love
(Nedsættelse af NOx-afgiften, tilretning og senere ophævelse af NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og ændring af visse miljø- og energiafgifter)
Resumé / 1.Høring / 2. HøringFolketingets hjemmeside

L 69 – Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven
(Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v.)
Resumé /Høring /  Folketingets hjemmeside

L 65 – Forslag til lov om ophævelse af reklameafgiftsloven
(Ophævelse af reklameafgiftsloven)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 64 – Forslag til lov om ændring af ligningsloven
(Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 61 – Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love.
(Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 56 – Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 46 – Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven.
(Indførelse af land-for-land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v).
ResuméHøring /  Folketingets hjemmeside

L 45 – Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love.(Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v).
Resumé / 1. Høring / 2. Høring/ Folketingets hjemmeside

L 18 – Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
(Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 17 – Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat
(Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside 

L 16 – Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven
(Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 15 – Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love
(Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater, ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger m.v.)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 14 – Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil
(Justering af gebyrskalaen for væddemål og onlinekasino, månedsafregning for væddemål og onlinekasino m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 13 – Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund m.v. – Retssikkerhedspakke I)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds
(Justering af erhvervsbeskatningen og tilpasning i forhold til EU-retten m.v.)
Resumé / Høring

Forslag til Lov om ændring af toldloven, momsloven, opkrævningsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder
(Ændringer som følge af ny EU-toldkodeks)
Resumé / Høring